Koniec z odrabianiem lekcji w weekendy i święta. Na razie tylko w jednym województwie

Uczniowie jednego z województw, chodzi o warmińsko-mazurskie mogą w dni wolne naprawdę zapomnieć o szkole.

Do wszystkich szkół rozesłane zostało polecenie, by w weekendy, ferie i święta nie zadawać uczniom żadnych prac do domu.

„Zwracam się do Państwa z prośbą o wdrożenie w szkołach nowych rozwiązań i podjęcie stosownych działań, które mogłyby zniwelować negatywne skutki nadmiernego obciążania uczniów pracami domowymi”

„Istotne jest zwrócenie uwagi na prawo dziecka do odpoczynku, szczególnie w dni wolne od zajęć lekcyjnych oraz odejście od przeważającej klasycznej formy zadawania prac domowych na rzecz ich indywidualizowania, odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci”

Kuratorium podkreśla, że „dopuszczanie do sytuacji nadmiernego obciążania dzieci pracami domowymi narusza przepis art. 31 Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r.”

Kuratorium zwraca również uwagę na ciężar tornistrów. Poleca nauczycielom aby tak zorganizowali pracę na lekcjach by przybory i podręczniki mogły zostać w szkole.