Informujemy, że strona Topniusy ma charakter informacyjno – rozrywkowy. W żaden sposób nie przyczynia się do propagowania przekazów niezgodnych z prawem czy normami społecznymi. Nie propaguje pornografii, przemocy ani rasizmu. W przypadku treści drastycznych o charakterze informacyjnym, staramy się ostrzegać przed nimi naszych czytelników.

Zwracamy się do czytelników o przestrzeganie powyższych zasad również w odniesieniu do komentarzy.

Wszelkie opinie noszące znamiona nielegalności, obraźliwe, nawołujące do działań prawem zakazanych będą usuwane. Rozumiemy, że niektóre informacje mogą wywoływać emocje ale prosimy o wyrażanie ich w sposób kulturalny i nie obrażający nikogo.

Regulamin funkcjonowania Serwisu „topniusy.eu”.

I. Postanowienia wstępne

1. Serwis internetowy funkcjonujący pod adresem: www.topniusy.eu
2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. W ramach Serwisu działają usługi udostępniane w domenie internetowej „topniusy.eu”
4. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z materiałów i treści udostępnianych w Serwisie oraz uczestniczenia w wymianie komentarzy, o ile serwis udostępnia taką funkcjonalność. Każdy użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Podejmując korzystanie z Serwisu użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
7. Załącznikiem i integralną treścią niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności umieszczona na stronie internetowej Serwisu.

II. Definicje

1. Serwis topniusy.net – serwis internetowy w domenie internetowej www.topniusy.eu
2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
3. Usługodawca – topniusy.eu
4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, umożliwiające w szczególności: zapoznawanie się z materiałami udostępnionymi w ramach serwisu, korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych, umieszczanie własnych artykułów zawierających Materiały. komentowanie oraz polemikę z innymi Użytkownikami Serwisu. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Zasady korzystania z Serwisu
1. W ramach Portalu Serwisu topniusy.eu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług: zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS; umieszczać własne artykuły udostępniane publicznie, zawierające w szczególności Materiały, za pomocą odpowiednich mechanizmów informatycznych Serwisu; umieszczać własne komentarze pod Materiałami zamieszczonymi w Serwisie, odnosić się do komentarzy innych Użytkowników, prowadzić polemikę z innymi Użytkownikami.
2. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów. Usługodawca ma nadto prawo do zmiany kolejności publikowanych treści w tym wyróżniania treści przez siebie wybranych, nie ograniczając jednocześnie dostępu do pozostałych Materiałów.
3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do: niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.); niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy; niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami; niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe; nierozpowszechniania treści pornograficznych; nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu
4. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich oraz informować Usługodawcę o wszelkich możliwych naruszeniach.
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały w ramach komentarzy oraz publikowania nowych artykułów, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres: kontakt@topniusy.eu

IV. Własność intelektualna

1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w szczególności regulujących zasady dozwolonego użytku, prawa cytatu lub licencji otwartych.
3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
5. Zamieszczając Materiały w ramach komentarzy lub nowych artykułów Użytkownik oświadcza, że są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

V. Odpowiedzialność usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; Materiały, w tym komentarze i artykuły, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników; jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika; informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników; szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VI. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1. Dla uzyskania dostępu do Serwisu, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: dostępu do Internetu; prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej;
2. Usługodawca nie ponosi kosztów uzyskania przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Użytkownika z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Materiału lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę świadczeń określonych w Regulaminie mogą być składane przez całą dobę.
2. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@topniusy.eu
3. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana.
4. Reklamacja wniesiona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
5. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
6. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
2. Regulamin może ulec zmianie.
3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez jego publikację pod adresem internetowym Serwisu na 14 dni przed wejściem w życie zmian. Wskazany adres umożliwia jednocześnie pozyskanie i utrwalanie aktualnej treści regulaminu. Jeżeli w terminie dwutygodniowym od dnia publikacji Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na adres elektroniczny właściwy w sprawach reklamacji. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
4. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy skierowane na, na adres elektroniczny właściwy w sprawach reklamacji. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.